Politica de confidențialitate

Avand in vedere Regulamentul General privind Protecția Datelor” sau „GDPR” , Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 119 (4.5.2016) şi aplicabil de la 25 mai 2018, va transmitem acest document pentru a va detalia cand si de ce anume va prelucram datele dumneavoastra personale, cum le folosim, conditiile in care le putem divulga altora si cum le stocam in conditii de siguranta.

1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI ROLUL PĂRȚILOR

În contextul încheierii și executării Contractului, Părțile vor prelucra o serie de date cu caracter personal, respectiv: datele cu caracter personal ale persoanelor de contact ale Clientului dezvăluite de Client către SC Apimedica si Naturmed SRL si datele cu caracter personal ale persoanelor de contact ale SC Apimedica si Naturmed SRL dezvăluite Clientului;

Vă prelucrăm date cu caracter personal în scopuri determinate

Vă prelucrăm datele cu caracter personal în vederea executării contractului cu entitatea juridică în numele căreia acționați (care include și interacțiunile anterioare semnării acestuia) și pentru îndeplinirea obligațiilor noastre în calitate de parte contractantă.

În plus, vă prelucrăm datele cu caracter personal în vederea satisfacerii unor interese legitime, de exemplu:

  • prevenirea, detectarea precum și analizarea și gestionarea riscurilor comerciale;

  • în legătură cu orice pretenție, acțiune sau procedură (inclusiv, dar fără a ne limita la, redactarea și revizuirea documentelor, întocmirea documentației necesare încheierii unei tranzacții, obținerea de consultanță juridică și facilitarea soluționării litigiilor) și/sau pentru protejarea sau exercitarea drepturilor și obligațiilor noastre contractuale și legale;

  • cooperarea cu autoritățile și instituțiile publice;

2. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PĂRTILOR

În prelucrarea datelor cu caracter personal conform Contractului, Părțile se angajează să respecte toate obligațiile aplicabile acestora în calitate de operatori de date cu caracter personal conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal inclusiv, dar fără limitare, conform prevederilor GDPR

2.1. prelucrează datele cu caracter personal ale Persoanelor de Contact ale Clientului în scopul încheierii și executării Contractului, precum și în scopul transmiterii de comunicări Persoanelor de Contact ale Clientului, inclusiv comunicări comerciale din partea SC Apimedica si Naturmed SRL sau a partenerilor SC Apimedica si Naturmed SRL.

2.2. Se conformează obligațiilor ce-i revin în calitate de operator în ceea ce privește încălcarea securității datelor cu caracter personal, și, totodată, informează Clientul cu privire la orice astfel de încălcare a securității datelor cu caracter personal fără întârziere nejustificată.

2.3. Desemnează un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal, care poate fi contactat de către Client, pentru aspecte legate de protecția datelor cu caracter personal, la următoarea adresă de e-mail: izolta@yahoo.com .

2.4. Prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor de contact ale Clientului pentru scopul încheierii și executării Contractului, asigurându-se astfel că respectă cerințele legislației prin utilizarea unui temei adecvat al prelucrării datelor și asigurarea informării adecvate a SC Apimedica si Naturmed SRL, conform acestui document;

2.5. In calitate de operator de date cu caracter personal, este responsabil de implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal, tuturor clientiilor care furnizeaza date cu caracter personal cat si persoanelor de contact ale SC Apimedica si Naturmed SRL, mentionate in contract sau alte documente.

2.6. În cazul în care este obligat conform legislației aplicabile, desemnează un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal și comunică datele de contact la care acesta poate fi contactat de către SC Apimedica si Naturmed SRL pentru aspecte legate de protecția datelor cu caracter personal;

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi:

1. Dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare;

2. Dreptul la rectificare, care se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;

3. Dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de vă șterge fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

4. Dreptul la restricționarea prelucrării sau va opuneti, care se aplică în cazul în care dumneavoastră contestați exactitatea datelor cu caracter personal, prelucrarea este ilegală .

5. Dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal, pe care ni le-ați furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;

  • 6. Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) la adresa poștală b-dul. G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, 010336 București sau la adresa de e-mail anspdcp@dataprotection.ro ;

  • Cu excepția dreptului de a formula o plângere la ANSPDCP, conform celor de mai sus, aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei solicitări scrise la sediul SC Apimedica si Naturmed SRL, M.Eminescu Nr. 51, Mun.Arad, Jud.Arad

3. MASURI DE CONFIDENTIALITATE PENTRU PRTOTECTIA INFORMATIILOR PERSONALE

3.1. Ne asigurăm că drepturile persoanelor vizate legate de prelucrarea datelor personale deținute de noi sunt respectate și că oferim mijloacele necesare pentru a le permite să își exercite drepturile.

3.2. Oferirea de informații persoanelor vizate – oferim persoanelor vizate informații clare și ușor accesibile cu privire la operatorul de date și prelucrarea datelor lor cu personale.

3.3. Asigurarea unui mecanism pentru modificarea sau retragerea consimțământului – oferim un mecanism pentru ca persoanele vizate să modifice sau să-și retragă consimțământul.

3.4. Asigurarea unui mecanism pentru a se opune prelucrării – oferim un mecanism care permite persoanelor vizate să se opună prelucrării datelor lor personale.

3.5. Împărtășirea exercitării drepturilor de principiu cu privire la datele cu caracter personal - luăm măsuri rezonabile pentru a informa terții cu care au fost împărtășite datele cu caracter personal, despre orice modificare, retragere sau obiecții care rezultă din exercitarea drepturilor persoanelor vizate.

3.6. Rectificarea sau ștergerea – implementăm un mecanism pentru a facilita exercitarea drepturilor persoanelor vizate să accesese, să corecteze și/sau să șteargă datele lor cu caracter personal.

3.7. Oferirea unor copii a datelor cu caracter personal prelucrate – putem oferi o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, supusă politicii de reținere și ștergere, atunci când se solicită de către un responsabil cu datele cu caracter personal.

3.8. Limitarea colectării – limităm colectarea datelor personale la minimul relevant, proporțional și necesar pentru scopurile identificate.

3.9. Limitarea prelucrării – limităm prelucrarea datelor cu caracter personal la ceea ce este adecvat, relevant și necesar pentru scopurile identificate.

3.10. Reținerea – nu reținem date cu caracter personal mai mult decât este necesar în scopul pentru care s-au prelucrat datele cu caracter personal.

3.11. Eliminarea – se va face in conditii de siguranta si pentru a evita si preveni alte riscuri .

4. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Societatea va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau aruncării neautorizate, precum și a altor riscuri similare.